Estatuts

SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

 

ESTATUTS

aprovats per l’Assembla General el 23 de febrer de 2013 i reformats en la del 21 de maig de 2019

adobe_ico   ESTATUTS SCMUS

 

D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) aprovats en el Ple del mateix Institut els dies  22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb els articles 65-72 del seu Reglament de Règim Interior aprovat en el Ple del dia 22 de març de 2002, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana de Musicologia (SCMus) de l’any 2013.

 

Article 1. La SCMus, Filial de I’IEC, adscrita a la Secció Històrico-arqueològica del mateix Institut, té per finalitat tant la investigació científica musical com la seva aplicació pràctica, primordialment a les terres catalanes i als països que han tingut o tenen amb elles lligams polítics o culturals. Es regeix per aquests Estatuts i pels Estatuts de I’IEC.

 

Article 2. El domicili de la Societat Catalana de Musicologia és el de l’Institut d’Estudis Catalans: Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona.

 

Article 3. La llengua pròpia de la SCMus és el català.

 

Article 4. Poden ser socis numeraris de la SCMus totes aquelles persones o entitats interessades en la disciplina musicològica. Per esdevenir soci numerari cal omplir una butlleta de sol·licitud d’inscripció. Aquesta sol·licitud haurà de ser acceptada per la Junta Directiva.

Són drets dels socis:

— Assistir amb veu i vot a les deliberacions i eleccions de l’Assemblea General.
— Presentar-se i elegir els membres de la Junta Directiva.
— Rebre informació i assistir als actes organitzats per la Societat.
— Rebre gratuïtament una còpia de la Revista de la SCMus.

— Gaudir, eventualment, de descomptes i preus especials en altres publicacions promogudes per la Societat.
— Aportar suggeriments i reclamacions a la Junta Directiva.

Són deures dels socis:

— Abonar la quota anual.
— Exercir el vot a l’Assemblea General i en l’elecció de la Junta Directiva.
— Col·laborar en la realització d’activitats que siguin en benefici directe dels membres.

 

La SCMus admet els següents tipus de socis numeraris:

  • Socis ordinaris.
  • Socis institucionals, amb quota igual al doble de la dels socis ordinaris.
  • Socis estudiants, amb quota especial que proposarà anualment la Junta Directiva. La condició d’estudiant s’haurà d’acreditar mitjançant un document emès per un centre d’ensenyament superior.

 

Quotes:

  • La Quota anual per a cada tipus de soci serà fixada per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
  • Qualsevol persona que sol·liciti ser soci numerari juntament amb la seva parella, gaudirà d’una taxa reduïda que també serà fixada per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. Aquests membres rebran únicament una còpia de la Revista per parella, però gaudiran de tots els altres drets i obligacions dels socis.

 

La pèrdua de la condició de soci es pot produir en els següents supòsits:

  • Per renúncia voluntària.
  • Per l’endarreriment de més de dos anys en el pagament de la quota.
  • Per acord unànime de la Junta Directiva en aquells casos en els quals la conducta de la persona en qüestió sigui contrària a l’esperit i als objectius de la Societat.

 

Article 5. A més dels socis numeraris la SCMus podrà tenir socis emèrits i socis honoraris. Tant els socis honoraris com els socis emèrits gaudiran dels drets dels socis numeraris però estaran exempts del pagament de la quota.

  • Són socis emèrits aquelles persones que, havent estat socis ordinaris durant un mínim deu anys, han complert 70 anys o han deixat les seves ocupacions laborals a temps complert per haver arribat a l’edat de jubilació obligatòria.
  • Són socis honoraris les persones o entitats que per llurs mèrits o vinculació a la musicologia siguin proposades per unanimitat per la Junta Directiva o per deu socis de la SCMus i acceptades per l’Assemblea General per una majoria de dos terços.

 

Article 6. Són òrgans de govern de la SCMus: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 

Article 7. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat, i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis numeraris i honoraris que hi assisteixen. Hi haurà almenys una Assemblea General ordinària a l’any, i n’hi haurà d’extraordinàries sempre que el President ho cregui necessari, o quan la majoria absoluta dels socis ho demani.

Pertany a l’Assemblea General: l’elecció de càrrecs de la Junta Directiva, l’aprovació i modificació dels Estatuts, l’aprovació de la gestió de la Junta Directiva (especialment en relació al programa anual d’activitats), l’aprovació de l’estat de comptes, la proposta de nous membres per a la Secció del IEC a la qual la SCMus està adscrita, la dissolució i liquidació de la Societat, i qualsevol altre assumpte que se sotmeti a la seva consideració. Els acords seran adoptats per majoria simple dels socis assistents, llevat dels casos que d’acord amb aquests Estatuts exigeixin majoria absoluta.

 

Article 8. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la SCMus. Actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General. Les funcions de la Junta de Directiva seran les habituals en els òrgans de direcció de les societats: la planificació i execució de conferències, sessions de treball, cursos, congressos, seminaris, publicacions i audicions musicals, a més de l’acceptació de nous socis i de tot allò que sigui necessari per al compliment dels acords de l’Assemblea General i per a la consecució de la finalitat i els objectius de la Societat.

La Junta Directiva està formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un mínim de tres Vocals. La Junta Directiva es reunirà sempre que calgui i, almenys, abans de les sessions ordinàries de l’Assemblea General.

Els càrrecs seran elegits en una Assemblea General per un període de quatre anys, renovables consecutivament una sola vegada. Amb temps suficient, la Junta anunciarà les eleccions a tots els socis i els instarà que, durant un període no inferior a un mes, proposin candidatures que cobreixin tots els càrrecs a proveir. Les propostes hauran d’incloure una declaració d’intencions. Transcorregut el període assenyalat, la Junta cursarà la convocatòria d’Assemblea General i la relació de candidatures. Durant l’assemblea es farà la votació, que serà secreta si algú ho demana. També es podrà fer per correspondència. En qualsevol cas es farà un sol escrutini dels vots emesos i es proclamarà la candidatura elegida que ho serà per la majoria simple de vots.

 

Article 9. Són funcions del President representar la Societat, presidir la Junta Directiva i vetllar pel compliment dels Estatuts i dels objectius de la Societat. A més, assistirà, amb veu i vot, a les reunions de reunions de la Secció corresponent de I’IEC a la qual la SCMus està adscrita i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. Serà membre de la Comissió de Societats Filials, i tindrà obligació d’informar la Secció corresponent de les activitats i funcionament de la Societat.

Així mateix, el President farà els nomenaments provisionals necessaris per omplir les vacants eventuals que es produeixin en la Junta Directiva. En aquest cas, i per al trienni corresponent, es precedirà a la nova elecció per a aquests càrrecs en la primera Assemblea General que es faci.

 

És funció del Vicepresident substituir el President en les funcions de representació i en les altres que aquest delegui en ell.

 

Article 10. Són funcions del secretari convocar, a petició del president, les sessions de Junta Directiva i aixecar l’acta de les reunions. Tindrà obligació de notificar al Consell Permanent de I’IEC el programa de les activitats de la SCMus, i els canvis que es produeixen en els càrrecs de la Junta Directiva. En acabar cada curs trametrà una Memòria anual a l’esmentat Consell, per mediació de la Secció corresponent de I’IEC a la qual està adscrita la SCMus.

 

Són funcions del tresorer portar el control dels ingressos i les despeses de la Societat i presentar el balanç anual a l’Assemblea General.

 

Article 11. Un membre numerari de I’IEC elegit per la Secció corresponent de I’IEC a la qual la SCMus està adscrita, ratificat pel Ple de l’IEC, actuarà com a Delegat de I’IEC prop de la SCMus i serà el responsable davant I’IEC de les Publicacions i dels actes públics de la Societat. Ha d’ésser convocat a totes les sessions i reunions, tant de la Societat com de la Junta Directiva, en les quals hi tindrà veu i vot. Actuarà de nexe entre I’IEC i la SCMus.

 

Article 12. La SCMus podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

 

Article 13. La Junta Directiva de la SCMus podrà nomenar un Curador que actuarà com a editor en cap i responsable de la Revista Catalana de Musicologia. Aquest càrrec tindrà una durada de quatre anys i serà reelegible. El Curador podrà proposar un Consell Editorial per a la Revista Catalana de Musicologia que haurà de ser ratificat per la Junta Directiva. Aquest Consell Editorial, que es renovarà cada tres anys coincidint amb l’elecció del Curador, realitzarà funcions d’assessorament i, entre altres tasques que se’ls hi puguin encomanar, els seus membres estaran disponibles per avaluar els manuscrits que es proposin per a la seva eventual publicació a la Revista.

 

Així mateix, la Societat podrà disposar un comitè de publicacions format per un nombre reduït de socis proposat per la Junta Directiva, el qual, d’acord amb les directrius que estableixi la mateixa Junta tindrà cura, en tots els seus aspectes, d’altres publicacions que eventualment promogui la Societat.

 

Article 14. Constitueixen els recursos de la SCMus:

 

1) Ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de I’IEC.

2) Extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars i els bens mobles i immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la SCMus.

 

Article 15. La dissolució de la SCMus haurà de ser proposada per unanimitat de la Junta Directiva, o bé a petició de deu socis numeraris de la SCMus. L’acord serà pres en Assemblea General extraordinària per majoria absoluta de tots els socis numeraris, però no tindrà efecte mentre deu socis numeraris acordin de continuar la SCMus i mentre no hagi estat proposat a la Secció corresponent de I’IEC a la qual està adscrita la SCMus, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de I’IEC i aprovat pel seu Ple per majoria absoluta. En cas de dissolució, la documentació i els bens de la SCMus seran lliurats a I’IEC.

 

Article 16. Aquests estatuts són reformables si la SCMus, convocada a aquest efecte en Assemblea General, en fa la proposta amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus socis numeraris. Perquè la reforma sigui vàlida caldrà que compti amb l’aprovació de la Secció de I’IEC a la qual està adscrita la SCMus i del Ple de I’IEC.